Výroční zpráva 2016

 

Rozvaha - Bilance  2016            Výkaz zisku a ztráty 2016